Blog

Bayraq haqqinda seir🇦🇿

Bayraq haqqinda seir saytımızda təqdim olunur. 9 noyabr Azərbaycanda Bayraq Günü bayramıdır. Bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. 1918-ci il noyabrın 9 da Azərbaycan Cümhuriyətinin qurucusu, ilk dövlət başçısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Milli Şura o vaxt Türkiyə bayrağına çox oxşar olan Azərbaycan bayrağını dəyişərək belə bir qərar alıb. Bununla da müstəqil Azərbaycan bayrağının son cizgisi bəlli olmuşdu. Hər il 9 Noyabr tarixində tədbirlər keçirilir və bayraq haqqinda seirler, mahnılar səsləndirilir.

AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA


Müəllif: Ulucay Akif

Asın, eyvanlardan bir bayraq asın,
Bu gün “Azərbaycan!” deyin ürəkdən.
Şanlı bayrağımız hey dalğalansın,
O da qüvvə alsın əsən küləkdən.

Asın, eyvanlardan bir bayraq asın,
Hər zülmət gecənin bir səhəri var.
Duysun bütün dünya, hər kəs oyansın,
Bizim şəhidlərin Nur şəhəri var.

Danış övladına, danış, ay adam,
Qoyma bu tarixlər silinə yaddan.
Xocalı! Kəlbəcər! Füzuli! Ağdam!
Bilsin, bu millətin Qarabağı var!

Bilsin ki, bu millət ilin hər ayı
Vətəni uğrunda candan keçibdi.
Yanvarı, fevralı, baharı, yayı
Silahdan, savaşdan qandan keçibdi.

Hər bir insanımız bunu anlasın:
Savaşmaq lazımdır gözəl günlərçün.
Asin, eyvanlardan bir bayraq asın,
Şəhidlər təşəkkür etməz güllərçün.

ZƏRBAYCAN BAYRAĞINA ŞEİRİ


Müəllif: Cəfər Cabbarlı

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım,
Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.
Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan?
Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı!
Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı?
Xayır, xayır? Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.
Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor,
Yulduzlardan hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada.
Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada,
Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşayor.
Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayor.
Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək?
Bizcə böylə söyləmək!

Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir Türk nişanı,
Bir Türk oğlu olmalı!
Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı,
Ürəklərə dolmalı!

Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,
Mədəniyyət bulmalı.
Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərli OD YURDU
Əsarətin gecəsindən flirsət bulmuş quş kibi,
Səhərlərə uçmuşdur
Şu hilal da Türk bilgisi, düzgün sevgi nişani,
Yurdumuzu qucmuşdur!

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,
Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!
Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,
O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın.

SƏNİNDİR BAX, BU DÖYÜNƏN ÜRƏKLƏR…

Çingiz ƏLİOĞLU

Yaylıqları bayraq olan Vətənim!
Anaların pak südünə and olsun!
Bayraqları torpaq olan Vətənim!
Torpağının hər qatına and olsun!
O ağaran dan yerindən hərəmiz
Boyumuza bir ağ kəfən biçərik,
Şəhidliyin can şərbətin içərik!
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!
Anaların göz yaşına and olsun!
Bellərini kədər bükmüş o azman
Babaların ağ başına and olsun!
Yerdə qalmaz bu al qanın ləkəsi,
Qalsa tutsun gözümüzü hər zaman
Verdiyin o duz-çörəyin tikəsi!
Yaylıqları bayraq olan Vətənim!
Sənindir bax, bu döyünən ürəklər,
Amal da sən, arzu da sən, şərəf də,
Səninkidir bu muradlar, diləklər!
Bayraqları torpaq olan Vətənim!

BAYRAQ ŞEİRİ


Müəllif: Bəxtiyar Vahabzadə

Torpağım üstünə kölgələr salan
Mənim varlığımın cilası-bayraq.
Zəfərdən doğulmuş
Göytürkdən qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən
Qaraca torpağı vətən görmüşəm.
Zəfər güllərini dövri-qədimdən
Bayraq işığında bitən görmüşəm.
Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Harda əcdadımın ayaq izi var,
Bu zəfər bayrağım orda dikəlsin.
Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gəlsin.
Tarixdən qədimdir, zamandan qoca
Mənim bayrağıma sancılan hilal.
Aləmə nur saçdı tarix boyunca
Məbədlər başına tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savaş günündə
Əsgər silahıyla səni tən görüm.
Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə
Səni alqış üçün əyilən görüm.

AL BAYRAĞA


Müəllif: Əhməd Cavad

Gül rəngində bir yaprağın
Ortasında bir hilal!
Ey Al Bayraq, sənin rəngin
Söylə, neyçün böylə al!?

Hakim olub bir toprağa,
Ona etmək böylə naz?
Səndən başqa bir gözələ
Söylə, neyçün yaraşmaz?

Bu bənzəyiş nədən gözüm,
Şəhidlərin qanına?!
Uğurunda can verənlər
Neyçün qıyar canına?!

Yol üstündə dərdli nənə
Görür səni ağlamaz?!
Sən öylə bir şeirsən ki,
Sevməyənlər anlamaz!

Ey sevgili bayrağımın
O dalğalı duruşu!
Sandım salam rəsmi sana
Buludların yürüşü!

Sən ey hilal, al qoynuna,
Aldın göydən yıldızı!
Məftun etdin sən kəndinə,
Ən sevdalı bir qızı!..

RƏNGLƏRİNLƏ YOĞURDUM ŞEİRİMİN HƏR SƏTRİNİ…


 
Balayar SADİQ

Milyonlara müjdəsən Şah Xətai elindən,
Səni təbrikə gəldim Şəhriyarın dilindən.
Göylər əyilib öpür dalğalanan telindən,
Aypara azadlığın gülümsəyən dodağı,
Azərbaycan bayrağı!

Səni görmək eşqinə çox ümidlər qocaldı,
Bir canda ünvan etdin üç hikməti, üç adı.
Sən ucalan ucalıq şəhidlikdən ucadı,
Hürriyyət kitabımın ilk mübarək varağı,
Azərbaycan bayrağı!

Üç rənginlə Tanrıya üç köynək yaxın oldun,
Milyonları isitdi Ay hənirin, Gün odun.
Neçə adsız səhidin arzusundan doğuldun,
Sən bölünmüş yurdumun bölünməzlik sorağı,
Azərbaycan bayrağı!

Ey iman işığından köynək geymiş hilalım,
Sənin ucalığınla qanadlanır xəyalım.
Təbrizdən Dərbəndəcən arzulanan amalım,
Əbədiyyət ətirli həqiqətin duvağı
Azərbaycan bayrağı!

Zəngəzurun, Göyçənin yuxusunda dalğalan,
Qarabağsız həsrətin qorxusunda dalğalan.
Sən Şuşanın, Laçının qoxusunda dalğalan,
Ey milli qeyrətimin ən ovxarlı yarağı,
Azərbaycan bayrağı!

Rənglərinlə yoğurdum şeirimin hər sətrini,
Ürəyimdən asmışam hörmətini, xətrini.
Dalğalan, duysun ellər azadlığın ətrini,
Milyon-milyon diləkdə istiqlalın növrağı,
Azərbaycan bayrağı!

 BAYRAĞIM ŞEİRİ


Müəllif: Qurban Təbiətoğlu

Bir kərə yüksəlib, bir daha enməz,
Mavi səmalarda süzən bayrağım!
Türklüyü, islamı, müasirliyi,
Məğrur sinəsinə düzən bayrağım

Boyanıb üç rəngə şərəf, şanıyla
Ay-ulduz sipərdi ona canıyla.
İgid oğulların şəhid qanıyla,
Azadlıq dastanı yazan bayrağım!

Xeyir əvvəl-axır güc gəlir şərə,
Dağın qəzəbindən məhv olar dərə.
Fırtına qopsada sərilməz yerə,
Neçə tufanlara dözən bayrağım!

Tezliklə geyinib qələbə donun,
Gətirər hicranın, həsrətin sonun.
O taylı, bu taylı əlli milyonun,
Döyünən qəlbində gəzən bayrağım!

Bu səbir xalqımın bəsidir, bəsi,
Susduraq Vətənə göz dikən kəsi!
Gəlsin Qarabağdan Himnimin səsi,
Zəfər nəğməsilə bəzən, bayrağım!

Bayrağım

Sabir RÜSTƏMXANLI

Başımızın üstündə dalğalan, dev bayrağım!
Yarı çəmən, yarı göy, yarı alov bayrağım!
Dalğalan, qoy havanla Bakımız küləklənsin,
Düşmənin gözü çıxsın, sevənlər ü rəklənsin!
Bu məğrur ucalıqda tarixin əsintisi,
Səni kəfən yerinə geyənlərin gur səsi!
Səni ümid yerinə qəlbində gizləyənlər
Əsarətin, işğalın sonunu gözləyənlər,
Səni namus səngəri, Səni qutsal əmanət,
Səni ocaq sayaraq gizli əzizləyənlər,
Dərindən nəfəs alıb dincəlsinlər süsündən.
Sənə əyri baxanlar dağlansın çəp gözündən…
Hava tutqun olanda Ayı çək qucağına,
Ulduzun işıq saçsın yurdun hər bucağına!
Mavi – türklük şərəfim, varlığımız əbədi!
Yaşıl – dinim, imanım, Sevgimizin Məbədi!
Qırmızı da al qanım, axdı vətən yolunda,
Əsarət zəncirini qırmaq üçün qolumdan!
Ucal başımız üstə, ruhumuz kimi ucal!
Qanadlanan eşqimiz, duyğumuz kimi ucal!
Dünən səni cıraraq ayaqlara atanlar
Qızıldan tökdürərək oxşasın sinəsində!
Xəzər səndən rəng alsın, sən Xəzərdən coşqunluq.
Yurdumun üzü gülsün bu birlik nəğməsindən!
Ucalsan da Günəşə, tarixim köklərində,
Daha sənə əl çatmaz, dursalar da qəsdində.
Bu gün azadlığımsan Bakının göylərində,
Sabah da bütövlük ol, ucal Təbriz üstündə!

GÖYLƏRİN NUR YAĞMURU, YERLƏRİN GÖY QURŞAĞI…

Ramiz QUSARÇAYLI

Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər,
Ulduzunu, ayını göydə mələklər ötər,
Hər rəngində “ya qazı, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey İstiqlalımın əbədiyyət sancağı –
Azərbaycan bayrağı!

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı –
Azərbaycan bayrağı!

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı,
Azərbaycan bayrağı!

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı, –
Azərbaycan bayrağı!

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr, – deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şer deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı!

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI ŞEİRİ


Müəllif: Ramiz Qusarçaylı

Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər,
Ulduzunu,ayını göydə mələklər öpər,
Hər rəngində “ya qazi, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey İstiqlalımın əbədiyyət sancağı, –
Azərbaycan bayrağı!

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı,-
Azərbaycan bayrağı!

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı,
Azərbaycan bayrağı!

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı,-
Azərbaycan bayrağı!

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr,- deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *